Zara wyprzedaże przeceny najnowsza kolekcja

Zara


Zara - Aktualny katalog promocyjny

Kliknij poniższy strone aby zobaczyć wyprzedaże Zara.

Zara - Przeceny wyprzedaże

Zara wyprzedaże przeceny najnowsza kolekcja

NAJNOWSZE GAZETKI:

INFORMACJE O Zara

Ulotka, gazetka promocyjna, przecey, wyprzedaże katalog Zara - Promocje, świeża oferta!

Zara jest jedną z największych międzynarodowych firm odzieżowych. Należy do grupy Inditex, jednej z największych grup dystrybucji na świecie.

Klient jest w centrum naszego unikatowego modelu biznesowego ,który obejmuje projektowanie ,dystrubucje i sprzedaż w naszej sieci sklepów.

Więcej informacji na stronie grupy Inditex: www.inditex.com

Nasze zobowiązanie

Poprzez włączenie kryteriów środowiskowych i społecznych w ramy modelu biznesowego, Zara pragnie wesprzeć zrównoważony rozwój społeczeństwa i środowiska, w którym prowadzi swoją działalność. Zobowiązania te zawarte są w strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Inditex, opublikowanej na stronie internetowej pod adresem: www.inditex.com

POLITYKA I ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Stabilny i zrównoważony łańcuch dystrybucyjny.

Wszystkie wchodzące w skład firmy Zara oraz współpracujące z nią zespoły osobowe muszą postępować w sposób profesjonalny, etyczny i odpowiedzialny podczas wykonywania swojej pracy. Dlatego też wszystkie te osoby zobowiązane są w sposób jednoznaczny i wiążący przestrzegać wartości zrównoważonego rozwoju, jakie definiują Grupę Inditex.

W tym względzie Kodeks Postępowania i Odpowiedzialnych Praktyk ustanawia kryteria postępowania, którymi Grupa musi się kierować podczas wypełniania swoich obowiązków zawodowych. Kodeks Postępowania Producentów i Dostawców jest zaś podstawą, na której opiera się działalność Grupy Inditex i jej współpraca z dostawcami, ustanawiającą obowiązkowe standardy w zakresie praw pracowniczych, zdrowia i bezpieczeństwa produktu, a także aspektów środowiskowych. Plan strategiczny na lata 2014-2018.

Na tej podstawie w 2013 r. powstał “Plan Strategiczny dla stabilnego i zrównoważonego łańcucha dystrybucyjnego 2014 -2018”. Plan Strategiczny ma zasięg globalny we wszystkich krajach, w których nasza firma prowadzi działalność produkcyjną, i składa się z czterech linii działania: identyfikacji, oceny, optymalizacji i zrównoważonego rozwoju. Linie te są realizowane w ramach Programu Przestrzegania Kodeksu Postępowania, obejmującego tak fundamentalne aspekty jak:

Identyfikowalność łańcucha dystrybucyjnego: Identyfikujemy wszystkie procesy i poziomy łańcucha dystrybucyjnego za pośrednictwem systemu on-line, który wymaga przejrzystości dostawców i jest weryfikowany przez zespoły ds. zrównoważonego rozwoju.

Ocena: Oceniamy stopień przestrzegania Kodeksu Postępowania za pomocą audytów wstępnych, społecznych i specyficznych, dotyczących m.in. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Kształcenie i uświadamianie: Prowadzimy bezpośrednią i ciągłą współpracę z dostawcami w zakresie ich szkolenia i uświadamiania w kwestii dobrych praktyk, aby ponosili oni odpowiedzialność za swój własny łańcuch dystrybucyjny.

Ciągłe doskonalenie: Pracujemy nad Planami Działań Naprawczych, które - bazując na odpowiedzialności dostawców - mają za cel wspomagać ciągłe doskonalenie we wszystkich ich zakładach produkcyjnych, wraz z zaangażowaniem zespołów ds. zrównoważonego rozwoju i zakupów Grupy Inditex. Przy realizacji tych planów działania współpracujemy ze związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi istotnymi grupami interesu.

Tworzymy przestrzeń dialogu w społecznościach.

Za niezbędne uznajemy dialog i koordynację pomiędzy poszczególnymi grupami interesu w spółce. W tym celu ustanowiliśmy “klastry dostawców”, które tworzą przestrzeń dialogu w poszczególnych społecznościach. Klastry te mają wspólny cel, polegający na wspieraniu zrównoważonego środowiska produkcyjnego w strategicznym obszarze geograficznym dla rozwoju modelu biznesowego Grupy Inditex, w ramach dialogu i uczestnictwa opierającego się na poszanowaniu Podstawowych Praw Pracowniczych.

Obecnie posiadamy klastry dostawców w Hiszpanii, Portugalii, Maroku, Turcji, Indiach, Wietnamie, Kambodży, Bangladeszu, Chinach, Brazylii i Argentynie. Są one koordynowane przez zespoły ds. zrównoważonego rozwoju Grupy Inditex, w których skład wchodzą lokalni profesjonaliści. Prowadzimy współpracę z rozmaitymi grupami interesu (związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi, platformami międzynarodowymi itp.).

Aktywnie uczestniczymy w rozmaitych forach oraz międzynarodowych i lokalnych platformach, które tworzą synergie i czynią rzeczywiste postępy w ochronie praw człowieka pracowników. Jedną z najbardziej znaczących jest światowa federacja związków zawodowych IndustriALL, z którą Grupa Inditex podpisała Porozumienie Ramowe w 2007 r., odnowione w 2014 r. Wspomniane Porozumienie było pierwszym w branży, które objęło cały łańcuch dystrybucyjny firmy, a jego podstawowym założeniem jest czuwanie nad przestrzeganiem międzynarodowych norm pracy, wynikających z Konwencji MOP i ONZ, a także Dyrektyw OECD.

Ponadto jesteśmy obecni na znaczących platformach międzynarodowych, takich jak Ethical Trading Initiative (ETI), Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Better Work i Międzynarodowy Pakt Narodów Zjednoczonych.

Źródło: www.zara.com/